CHP ÇANKAYA

Çalışma Gruplarımız

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI

KURULUŞ

Madde 1-   Çankaya İlçe Örgütü bünyesinde, çalışma programını hayata geçirebilmek için İl ve İlçe Yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca bu yönetmelikte yer alan ihtisas komisyonları oluşturulur.

AMAÇ

Madde 2- İhtisas komisyonları ile partimizin toplumun çeşitli kesimleri arasında daha yaygın bir şekilde tanınmasını, parti ilkelerinin ve politikalarının bu kesimlere aktarılmasını, partinin öngördüğü her görevin kurulacak zincir kanalıyla bu kesimlere ulaştırılmasını, halkın dilek, istek ve önerilerinin partinin yetkili kurullarına iletilmesini, partinin başarısı için hayatın her alanında parti politikalarının savunulmasını, toplumun muhtelif kesimlerinin birbirleriyle ve partiyle kaynaşmasını sağlayarak, partiye potansiyel üye ve kadro yaratılmasını, ilçe yönetiminin politika belirlemesinde gereksinim duyacağı her türlü veri ve materyalin toplanmasını ve değerlendirilmesini amaçlar.

İhtisas komisyonları İlçe yönetimi ve birlikte Kadın ve Gençlik Kolları eşgüdüm içinde çalışır.

Madde 3-  İhtisas komisyonlarının isimleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.


İHTİSAS KOMİSYONLARI

1- Hukuk ve İnsan Hakları Çalışma Masası

2. Maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Hukuksal konularda İlçe yönetimine danışmanlık yapar. Başta siyasal yaşama ilişkin hukuksal düzenlemeler olmak üzere, önemli görülen konularda parti üyelerine ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapar. Hukuk alanındaki sivil toplum örgütleri ile parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çalışır. İlçe yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

2-Basın-Yayın-Medya ve İletişim Masası 

Partimizi halka daha kolay anlatmak amacıyla belirli aralıklarla çıkacak '' İlçe Bültenini '' hazırlamak, ilçemizde düzenli bir arşiv oluşturmak, ilçemizde gerçekleşen faaliyetlerin yazılı ve görsel basında yer almasını sağlamak, İlçemizde yapılan faaliyetlerin yazılı ve görsel basında yer almasını sağlamak, İlçemizde yapılan faaliyetlerin sosyal medyada yayınlanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

3- AR-GE Masası

Partimizin gücünü ilçemiz özelinde daha da geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek. Yeni örgütlenme modelleri oluşturmak ve geliştirmek, anketler hazırlamak, tanıtım çalışmaları yürütmek, projeler geliştirmek ve raporlar hazırlamak da bu komisyonun görevleri arasındadır.

4-Gazi ve Şehit aileleri Çalışma Masası


5- STK-Sendikalar-Meslek Kuruluşları Çalışma Masası

İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının profillerini çıkarır. İş kollarına göre bu kesimi partililere duyurur. Dayanışma yapmalarını sağlar ve sorunlarını tespit ederek çözümler üretir. Meslek Kuruluşları Sendikalar ve STK'ların partimize desteklerini arttırır. Yeni üye kazandırmaya yönelik çalışmalar yapar.

6-Üniversite ve Lise Çalışma Masası


7- Yerel Yönetimler ve Muhtarlar Çalışma Masası

Yaşadığımız çevrenin korunması ve yaşam kalitemizin arttırılması için '' Doğa Hakkı '' ve ''Kent Hakkı '' ile çağdaş yönetim '' Yerinden Yönetim '' dir. İlkelerini kabul eden partimizin başta Çankaya ilçemiz olmak üzere Başkentlilerle, STK'ları, üniversiteler, kamu ve yerel yönetimler ve diğer ilgili disiplinlerle ilişkisini diri tutarak, partililerimizin ve başkentlilerin, her ölçekte yaşanan çevresel, kentsel, kamu ve yerel yönetimlerle olan ve mevzuata ilişkin '' soru ve sorun '' larını, katılımcı ve dayanışmacı bir yaklaşımla ele alır, şehirlerimizin temiz, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yaşam alanları haline getirilmesini ve '' rant '' öncelikli değil, '' insan öncelikle planlı ve sağlıklı şehirleşme politikalarının yerel yönetimlerle de hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, çözüm ve öneriler geliştirir. 

8- Çevre-Doğa-Tarım-Ziraat ve Hayvan Hakları Komisyonu

Hayvanların doğal yaşamlarından kaynaklanan ekolojik haklarını güvence altına almak, hayvanların insanlar tarafından işkence, eziyet ve kötü muamele görmeme, rahatsızlık verdiği mahkeme kararıyla kanıtlanmadıkça evcil hayvanların tahliye edilememesi, hastalığa yakalanmış olan hayvanların tedavileri ve yaşamlarına son verilmesi, cerrahi müdahaleler ve hayvan deneyleri yeniden düzenlenmesi, ev ve süs hayvanlarının satışının yapılacağı yerlerin koşullarına ilişkin düzenleme yapılması, hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullandırılmasının yasaklanması vb konularda çalışmalar yapmak. İlçe belediyemizle koordineli olarak çalışmak, mahallelerde çalışmalar yapmak, hayırseverlerle toplantılar düzenlemek ve bu vesileyle partimize yeni üyeler kazandırmaktır.

9- Eğitim-Kültür ve Sanat Çalışma Masası

1.Partinin ideolojisini amaç ve ilkelerini, politikalarını, siyasi ve toplumsal hedeflerini tüm üyelerimize kavratmak. Partinin işleyişi, örgüt yapısı, tüzük ve programı konusunda üyelerimizin bilgilenmelerini sağlamak, parti içi demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak, parti içinde söylem birliği yapmak, üyelerimizin ve her kademedeki yöneticilerimizin, bilgi birikimini toplumsal ve siyasal konulara ilişkin duyarlılıklarını arttırmak, üyelerimizin toplumun her alanında etkin önderler olarak davranma ve becerileri ve yetilerini geliştirmek, üyelerimizin partili olma bilincini ve parti yoldaşlığını benimsemelerini sağlamak, örgüt içi iletişim ve dayanışmayı etkin kılmaktır.

2.Üyelerimize, eş ve çocuklarına kültür - sanat alanında olanaklar sağlayarak, üyeler arasında iletişim ve iyi ilişkiler kurmak, uygun mekanlarda Kültür Sanat Etkinlikleri ve bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek, Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikleri yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları kullanmak, İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, yayın, konferans, gezi gibi etkinliklerde bulunmak, bu eğitim kurumlarında sürekli konferanslar verdirmek, yarışlar düzenlemek, İlçedeki sivil toplum kuruluşları ile ortak kültürel çalışmalar yapmak. 

10- Spor ve Sağlık Çalışma Masası

Sportif faaliyetlerde bulunmak, bölge halkımızın spor faaliyetlerine katılımı sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak, Kültür Sanat ve Spor faaliyetleriyle yeni üyeler kazandırmak.

11- Esnaf Çalışma Masası

İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren esnafların profillerini çıkarır. Kendi aralarında örgütlülüğü sağlar. İş kollarına göre bu kesimi partililere duyurur. Dayanışma yapmalarını sağlar ve esnafın sorunlarını tespit ederek çözümler üretir.

12-Yerel Dernekler Çalışma Masası

13- Engelliler Çalışma Masası

İlçe sınırları dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarır. Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken ihtiyaç sahibi çocuk, genç, kadın, yaşlı, engellilerin ailelerine yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetleri gerçekleştirir.

Meslek elemanları aracılığı ile ev ziyaretleri yaparak ilçe halkının sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psikolojik durumlarına yönelik inceleme raporu tutar, ihtiyaçları doğrultusunda birey ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetleri alabilmeleri için yönlendirir. İlçede ikamet eden engelli vatandaşları tespit ederek imkanlar ölçüsünde çeşitli sosyal hizmet ve medikal yardımlarını temin eder, servis hizmetlerini sağlar. Belediye veya İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye, sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretir, uygular ve takibini yapar. Sosyal yardım ve hizmetler için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturur. 

Özürlülerin eğitimi, hayata yoğun bir biçimde katılımı, parti içinde aktif roller almalarını,özürlü insanlarımızın parti propaganda ve çalışmalarında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamaya çalışır. Özürlü vatandaşlarımızın yaşam mücadelelerinde en aktif biçimde parti örgütünün yanlarında olmasını sağlamayı hedefleyen çalışmaları yapar.

14- Halkla İlişkiler Masası

Partinin program ve ilkelerinin en geniş halk kitlelerine ulaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak. Toplumun değişik kesimlerine ulaşmak ya da partililerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için çeşitli sosyal etkinlikler organize etmek. Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek '' üye buluşmaları '' düzenlemek, İlçeye yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek, üyeler arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak, ilçemizin faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve gerçekleştirmek. Lobicilik faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve yürütmek. Hedef kitlenin düşüncelerini sezmek, öğrenmek ve analiz etmek. Hedef kitleyi bilgilendirmek, etkilemek, ikna etmek, imaj oluşturmak, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak ve kamuoyuna duyurmak bu komisyonun başta gelen görevleri arasındadır.


İHTİSAS KOMİSYONLARIN SÜRESİ

Madde 4- Komisyonların görev süreleri, ilçe kongre tarihinden itibaren bir yıldır. İlçe yönetim kurulunun görevden alma halleri dışında, ilçe seçimleri yapılıncaya kadar devam eder.

YÖNTEM

Madde 5- Partinin hazırladığı ve çalışma programında ayrıntılarıyla belirtilen taban ve alan örgütlenmesi modeli esas alınarak her komisyon kendi yürütme kuruluna kurar ve öncelikle kendi komisyonu ihtisas alanları doğrultusunda gerçekleştirilir ve yaygınlaştırılır. Her komisyon gerek çalışma alanları gerek üyelerini ve tüm yurttaşları bilgilendirmek ve partinin hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

GÖREVLERİ :

Madde 6-  Her komisyon kendi çalışma alanlarıyla ilgili olarak;

a- Çalışma programı ve takvimini hazırlamak,

b- Çalışma alanlarına yönelik raporlar hazırlayarak ilgili yönetim kurulu üyesine sunmak,

c- Konusuyla ilgili dokümanları toplayarak arşiv oluşturmak,

e- Taban ve alan örgütlenmesi modeli içinde kendilerine verilen eğitim ve örgütlenme görevini yapmak,

f- Her meslek ve yaşam grubu içindeki yurttaşları parti etkinliklerine katmak.